Algemene Voorwaarden

Lidmaatschap

 • Het lidmaatschap komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier
 • Het lidmaatschap geldt voor de door de klant gekozen periode en wordt automatisch stilzwijgend verlengd met het tarief van een maandelijks opzegbaar abonnement.
 • Opzeggen kan alleen schriftelijk met een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand en ten hoogste 2 kalendermaanden.
 • Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, geeft Fitter  het recht om het lid toegang te onthouden. In dit geval is compensatie uitgesloten.
 • Fitter kan tussentijds wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, groepslessen en openingstijden.
 • Fitter behoudt zich het recht om bij inschrijving van nieuwe leden om identificatie te vragen
 • Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de vestiging op vertoon van een geldige lidmaatschapspas of strippenkaart.

Contributie

 • De contributie is bij vooruitbetaling per automatische incasso.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 20,-
 • Voor de duur van een lopend abonnement is de hoogte van de contributie niet vatbaar voor wijzigingen, tenzij de verhoging de consequentie is van een wijziging in het BTW-tarief. In geval van verlenging kan de contributie wel verhoogd worden.
 • Fitter behoudt zich het recht achterstallen te innen via automatische incasso.
 • Wanneer een SEPA automatische incasso wordt gestorneerd mag Fitter stornokosten in rekening brengen.
 • De stornokosten bedragen €5,00 per storno.
 • Bij 2 storneringen per lid is Fitter gerechtigd het lidmaatschap per direct te beëindigen.

Cameratoezicht

 • Elk lid dient erop bedacht te zijn dat Fitter Brakel in haar vestiging cameratoezicht toepast. Ieder lid geeft Fitter het recht om permanent gebruik te maken van camera-toepassingen.

Huisregels

 • Fitter maakt gebruik van huisregels. Deze regels zijn onderdeel van het abonnement en zijn op eenvoudige toegankelijke wijze zichtbaar in de vestiging. Het lid is verplicht de huisregels na te leven.
 • Bij het niet naleven van de huisregels kan Fitter  het lid de toegang tot de vestiging onthouden.
 • De huisregels kunt u vinden in de vestiging.

Aansprakelijkheid

 • Fitter is niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van letsel dat het lid eventueel oploopt tijdens het benutten van haar lidmaatschap
 • Fitter is evenmin aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen tijdens het benutten van het lidmaatschap.

Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn geldig voor de daarop vermelde termijn.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld, alleen voor een maand sporten tegoed.
 • Cadeaubonnen zijn niet persoonsgebonden totdat ze ingeleverd worden.
 • Cadeaubonnen zijn niet te gebruiken in combinatie met andere acties.
 • Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld door leden en kunnen dus niet worden ingeleverd voor een korting op het lopende abonnement.
 • Er geldt een maximum van één cadeaubon per persoon. Cadeaubonnen kunnen niet gestapeld worden ingeleverd. Het maximum is één maand.